KAE_1967_Archives_005_Priziac_Saint-Michel

KAE_1967_Archives_005_Priziac_Saint-Michel