KAE_1967_Archives_004_Priziac_Saint-Michel

KAE_1967_Archives_004_Priziac_Saint-Michel